• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkół w Libiążu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zs.libiaz.pl.

     Data publikacji aplikacji:

     Data ostatniej dużej aktualizacji:

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
     • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
     • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
     • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków (ang. breadcrumbs)
     • Mogą się zdarzyć sytuacj e, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
     • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
     • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
     • Strona nie dostosowuje się do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana

     Wyłączenia:

     • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

     • Wersję kontrastową.
     • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest sekretarz szkoły Żaneta Rejman, adres poczty elektronicznej sekretariatzs@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 6277961. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. .

      

     Dostępność architektoniczna

     1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

     Budynek Zespołu Szkół w Libiążu mieści się przy ul. Górniczej 3, 32-590 Libiąż. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony zachodniej ulicy Górniczej. Przed wejściem do budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osoby niepełnosprawnej. Główne wejście do budynku dostępne jest dla osób niepełnosprawnych - wyposażone w podjazdy niwelujące różnice poziomów.

     Wejście boczne do budynku wraz z parkingiem znajduje się na północno - wschodniej ścianie obiektu, można z niego bez barier wyjeść na poziom -1 szkoły, gdzie znajdują się warsztaty szkolne.

     1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

     Budynek Zespołu Szkół w Libiążu składa się z 2 budynków (administracyjnego i dydaktycznego) połączonych przewiązką.

     W budynku administracyjnym istnieją 2 kondygnacje.

     • Poziom -1: wejście do szkoły, portiernia , szatnie dla uczniów;
     • Parter: sekretariat szkoły, gabinet dyrektora szkoły, pomieszczenia administracyjne, aula.

     W budynku dydaktycznym istnieją 4 kondygnacje.

     • Poziom -1: pracownie do zajęć praktycznych, toaleta dla uczniów;
     • Parter: sekretariat, gabinet wicedyrektora, i kierownika kształcenia praktycznego, sale lekcyjne, kantorki nauczycieli biblioteka, gabinet pielęgniarki, toaleta dla uczniów niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, ubikacje dla uczniów;
     • I Piętro: pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, sale lekcyjne, kantorki nauczycieli oraz toalety dla uczniów i personelu szkoły,
     • II Piętro: sale lekcyjne, kantorki nauczycieli, toalety dla uczniów,

     Na schodach prowadzących od wejścia na parter (budynek dydaktyczny) zainstalowana jest winda pozwalająca na przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej w pionie z kondygnacji -1 na parter. Pozostałe kondygnacje w budynku szkolnym połączone są dwoma klatkami schodowymi niedostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku administracyjnym brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

     1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

     Budynek szkolny posiada windę pozwalając na przemieszczanie się w pionie z kondygnacji -1 na parter. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

     1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     Na parkingu przy wejściu głównym znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się w pobliżu wejścia do budynku i jest specjalnie oznaczone.

     1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

     Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

     1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     Brak dostępnych pracowników znających język migowy.

 • Galeria zdjęć

   brak danych