• Szkoła branżowa

   • Magazynier logistyk

  • 1. Informacje podstawowe:

   Podstawowy zakres zadań w tym zawodzie to nadzór i kontrola prawidłowości przebiegu procesów magazynowych..

   Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

   Uczniom szkoły branżowej firma zapewnia stypendium miesięczne w wysokości około 300 zł oraz praktykityki zawodowe.

   2.Jak wygląda praca magazyniera- logistyka?

   • przyjmowanie i wydawanie towarów do/z magazynu​
   • sporządzanie dokumentacji magazynowej​
   • kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego,
   • rozmieszczanie towarów w magazynie,
   • dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru.

   3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na tym kierunku ?

   Aby zdobyć tytuł magazyniera - logistyka, trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

   • SPL.01. Obsługa magazynów

   4. Plusy zawodu

   • duże zapotrzebowanie na stanowisko magazyniera,

   5. Typowe dla zawodu miejsca pracy:

   • przedsiębiorstwa handlowe
   • hurtownie
   • centra logistyczne,
   • absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą
   • możliwość pracy w różnych branżach
    • Praca magazyniera- logistyka

    • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

    • 1. Informacje podstawowe:

     Podstawowy zakres zadań w tym zawodzie to użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych.

     Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

     Gwarancja zatrudnienia w firmie Thermoplast

     Uczniom szkoły branżowej firma zapewnia stypendium miesięczne w wysokości około 300 zł oraz praktykityki zawodowe.

      

     2.Jak wygląda praca operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych?

     Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych:

     • obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

     • obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa

     • przygotowuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości, porównuje wyrób do wzorca i pakuje produkowane wyroby;

     • nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych.

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na tym kierunku ?

     Aby zdobyć tytuł Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

     CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

     4. Plusy zawodu

     • duże zapotrzebowanie na operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w wielu dziedzinach gospodarki,

     • możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego,

     • możliwość pracy w różnych branżach,

     • rozwijanie umiejętności czytania dokumentacji technicznej,

     • dostępność projektów innowacji technicznych dla pracowników branży chemicznej,

     5. Typowe dla zawodu miejsca pracy:

     • zakłady produkcyjne i usługowe branży chemicznej,

     • zakłady wielu dziedzin gospodarki przetwarzające tworzywa sztuczne,

     • przedsiębiorstwa zatrudniające operatorów na stanowiskach do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w ramach procesów technologicznych innych branż, np. sprzętu AGD, elektrotechnicznego, opakowań itp.

     • zakłady stosujące procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych, wymagające przygotowywania i ustawiania maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, użytkowania i nadzorowania pracy tych maszyn oraz urządzeń,

     • zakłady obróbki wykończającej wyroby z tworzyw sztucznych oraz na stanowiskach sprawdzania i dokumentowania jakości ich wykonania.

     Absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą

    • Ślusarz

    • 1.Informacje podstawowe:

     Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.

     Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     Gwarancja zatrudnienia w firmie MOSTOSTAL Kraków

     Uczniom szkoły branżowej firma zapewnia stypendium miesięczne w wysokości około 300 zł oraz bezpłatny dowóz na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

      

     2. Jak wygląda praca ślusarza?

     • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i  maszynowej,
     • wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
     • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na tym kierunku?

     Aby zdobyć tytuł ślusarza trzeba zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

     Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

     Po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, absolwent może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie:

     technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

      

     4.Plusy zawodu 

     • duże zapotrzebowanie na ślusarzy na rynku pracy,
     • uniwersalność kwalifikacji dająca możliwość znalezienia zatrudnienia na różnych stanowiskach w różnego typu zakładach,
     • możliwość realizacji zaintereso­wań i uzdolnień technicznych, a nawet artystycznych w przypadku specjalizacji ślusarz wyrobów arty­stycznych,
     • stosunkowo niski koszt rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
     • możliwość ciągłego rozwoju zawodo­wego
     • duże możliwości pracy w przedsię­biorstwach o międzynarodowym charakterze, co ułatwia pracę w za­wodzie również za granicą

     5. Typowe miejsca pracy

     • zakłady przemysłu metalowego, samochodowego, stoczniowego, elektrotechnicznego,
     • punkty usługowo-naprawcze,
     • przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali,
     • pracownie ślusarstwa artystycznego,
     • administracje budynków (jako konserwator),
     • sklepy, hurtownie z artykułami metalowymi jako sprzedawca lub doradca.

      

     Absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą np. prowadząc własny zakład ślu­sarski czy firmę zajmującą się naprawą sprzętu.

      

   • brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych