Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Libiążu w roku szkolnym 2021/2022

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi).
3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego - wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
4. Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, powinien natychmiast poinformować nauczyciela.
5. Jeżeli uczeń ma objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany od innych osób, poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki lub izolatorium.
6. Jeżeli uczeń ma objawy infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
7. Szkoła komunikuje się z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez wskazany przez rodzica/opiekuna numer telefonu.
8. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej jest obowiązkowe.
10. Jeżeli uczeń ma kolejne zajęcia w tej samej klasie, to nie powinien bez potrzeby jej opuszczać w czasie przerwy.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk ludzkich np. podczas przerw.
14. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej.
15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, do których należy się stosować.
16. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
17. Osoby trzecie (np. rodzice ucznia) wchodzące do szkoły powinny zgłosić na portierni cel swojej wizyty.
18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

 

Wielki sukces naszego TECHNIKUM!!!

 
W ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła otrzymała srebrną odznakę. W tym prestiżowym konkursie, doceniono nasz poziom kształcenia, który przełożył się na bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, dając nam:
1 miejsce w Powiecie

33 miejsce w Małopolsce                   196 miejsce w Polsce

UWAGA!

W zakładce O szkole/projekty unijne publikujemy listy osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie pt. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” w naborze 10.2021 r. Gratulujemy!!!

Ogłoszenie!

ErasmusPlus znów w akcji!

 Rozpoczęliśmy kolejny projekt unijny ErasmusPlus. Będzie on trwał 2 lata. (2021-2023). Nasze szkoły partnerskie znajdują się w 3 krajach: Turcji, Belgii oraz Włoszech.

Oznacza to, że uczniowie wyjadą do tych krajów, a następnie będą gościć uczniów tych szkół u siebie. W projekcie weźmie udział 18 uczniów. Każdy wyjazd trwa 1 tydzień.

Podczas wymiany międzynarodowej uczniowie – poznają kraj goszczący, jego kulturę i zabytki, integrują się z rówieśnikami, szkolą języki obce i mają przy tym dużo dobrej zabawy.

Są jeszcze wolne miejsca – można się zapisywać w biurze projektu - sali 113 u pani Wandy Jarczyk

 

 

 

2021-11-17

 przepustka do walki o podium.

2021-11-16

Nagrody Starosty za wysokie noty i osiągnięcia w konkursach - rozdane

2021-11-16

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu matematycznego

2021-11-11

Dzień patrona szkoły - Józefa Piłsudskiego,

2021-11-10

Jak co roku kultywujemy szkolną tradycję

2021-11-02

Zgodnie ze szkolną tradycją - odwiedzamy i porządkujemy groby

2021-10-29

czyli jak połączyć wypoczynek z pracą ...

2021-10-28

17-24 października 2021- wymiana międzynarodowa w Turcji

2021-10-27

Drugie miejsce w Powiatowej Licealiadzie w koszykówce 3x3

 

2021-10-26

czyli...ile waży pieniądz :-)