Strona główna

 Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Libiążu w roku szkolnym 2020/2021

 

Wytyczne dla uczniów:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, powinien natychmiast poinformować nauczyciela.
 6. Jeżeli uczeń ma objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany od innych osób, poprzez umieszczenie  w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki.
 7. Jeżeli uczeń ma objawy infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Szkoła komunikuje się z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu.
 9. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Jeżeli uczeń ma kolejne zajęcia w tej samej klasie to nie powinien bez potrzeby jej opuszczać w czasie przerwy.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk uczniów  np. podczas przerw.
 14. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej.
 15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk do których należy się stosować.
 16.  Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 17. Osoby trzecie (np. rodzice ucznia) wchodzące do szkoły powinny zgłosić na portierni cel swojej wizyty.
 18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

 

 

 

2020-09-21

 

Mamy nadzieję, że włączając się w projekt Prezesa Rady Ministrów przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego już  niebawem stanie maszt z flagą Polski.

Nie czekamy, lecz działamy

2020-09-11

W czwartek 10 września 2020r. po raz kolejny w Zespole Szkół w Libiążu odbyła się akcja krwiodawstwa.

2020-09-11

Od 10 września 2020r. do 25 września 2020r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór do  projektu w roku szkolnym 2020/2021 pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

Uczestnictwo w projekciewspółfinansowanym przez Unię Europejską to gwarancja zdobycia dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

ZAPRASZAMY!!

 

 

.

2020-05-19

Zapraszamy maturzystów na
WIRTUALNE TARGI EDUKACYJNE.

 2020-05-13

Staże wakacyjne w ramach projektu CKZ

2020-05-11

Ekonomista jak dobrze wiecie to najlepszy kierunek na świecie

2020-04-27

W piątek 24 kwietnia 2020 zakończył się rok  szkolny dla tegorocznych maturzystów

2020-04-03

w ramach projektu CKZ

2020-03-04

Akcja - SZKOŁO POMÓŻ I TY

2020-03-03

Praktyczna lekcja logistyków

zamknij