• Informacje prawne

   • Klauzula informacyjna

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

    1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż

    2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Joannę Grabowską– z którym można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

    3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

    5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

    6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

    7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

    - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,

    - Kuratorium Oświaty,

    - Ministerstwo Edukacji Narodowej

    - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

    9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

    9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


   • Napisz do nas

    Jeśli masz pytania - napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Libiążu
    • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
    • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych