• Organizacja roku szkolnego

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    •  

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 01.09.2021 r. 

     Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2021 r. 

     Ferie zimowe – 17 - 30.01.2022 r. 

     Wiosenna przerwa świąteczna – 14 - 19.04.2022 r. 

      

     Dodatkowe dni wolne dla uczniów: 

     • 12 listopada 2021 

     • 7 stycznia 2022 

     • 10 stycznia 2022 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna 

     • 11 stycznia 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna 

     • 2 maja 2022 

     • 4 maja 2022 (matura z j. polskiego) 

     • 5  maja 2022  (matura z matematyki) 

     • 6 maja 2022 (matura z j. angielskiego) 

       

     EGZAMINY MATURALNE

     (odpowiedzialny wicedyrektor) 

     Egzamin maturalny pisemny – 04 - 20. 05. 2022r.: 

     • 04.05.2022 r.- j. polski 

     • 05.05.2022 r. - matematyka 

     • 06.05.2022 r. - j. angielski 

       

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

     (odpowiedzialny kierownik kształcenia praktycznego)

     - Sesja zimowa 

     • 10.01.2022 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

     • 11.01.2022 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

     - Sesja letnia 

     • 01.06.2022 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk 

     • 02..06.2022 – 07.06.2022 – część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody 

     • 03..06.2022 – 19.06.2022 - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik 

     • 08.06.2022 - 13.06.2022 r. – - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik ekonomista 

       

     Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 29 kwietnia 2022 r. 

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 24 czerwca 2022 r. 

     Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

       

     Terminy zebrań z rodzicami: 

     29.09.2021r. 

     20.12.2021r. 

     13.04.2022r. 

     08.06.2022r. 

       

     HARMONOGRAM  KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM  2021/2022 

     07.12.2021 r.- projekt oceny śródrocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych 

     15.12.2021 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych 

     17.12.2021 r. - projekt oceny śródrocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III 

     12.01.2022 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-III 

     13.04.2022r. - projekt oceny końcoworocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych 

     27.04.2022r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych 

     07.06.2022r. - projekt oceny rocznej/informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej klas I-III 

     15.06.2022r. - klasyfikacja roczna klas I-III 


       

     Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Libiążu w roku szkolnym 2021/2022 

       

     1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
     2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi). 
     3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego - wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 
     4. Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, powinien natychmiast poinformować nauczyciela. 
     5. Jeżeli uczeń ma objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany od innych osób, poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki lub izolatorium. 
     6. Jeżeli uczeń ma objawy infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
     7. Szkoła komunikuje się z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez wskazany przez rodzica/opiekuna numer telefonu. 
     8. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
     9. Stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej jest obowiązkowe. 
     10. Jeżeli uczeń ma kolejne zajęcia w tej samej klasie, to nie powinien bez potrzeby jej opuszczać w czasie przerwy. 
     11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
     12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
     13. Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk ludzkich np. podczas przerw. 
     14. Uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej. 
     15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, do których należy się stosować. 
     16. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
     17. Osoby trzecie (np. rodzice ucznia) wchodzące do szkoły powinny zgłosić na portierni cel swojej wizyty. 
     18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.  

       

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych