• Technik energetyk - perspektywiczne źródła energii

    • 1.   Informacje podstawowe:

     Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

     W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy TECHNIKA ENERGETYKA.

      

     W klasie o specjalności perspektywiczne źródła energii: 

     • poznasz te ekologiczne źródła energii, metody pozyskiwania energii z tych źródeł, sposoby jej wykorzystywania i magazynowania, 
     • nauczysz się optymalnie dobierać odpowiednie źródła energii i instalacje OZE do konkretnego zapotrzebowania odbiorcy, 
     • podczas wycieczek do firm produkujących urządzenia i instalacje OZE będziesz mógł poznać technologię i proces produkcyjny tych urządzeń, 
     • w ramach wycieczek szkolnych odwiedzimy ośrodki badawcze AGH i Politechniki Krakowskiej i poznamy laboratoria w których badane są nowoczesne źródła energii. 

      2.   Jak wygląda praca energetyka?

     Zasoby paliw kopalnych nie są nieskończone, sięgamy więc jako ludzkość, do ekologicznych odnawialnych źródeł energii (OZE). 

     Umiemy pozyskiwać energię: 

     • z zasobów wodnych,  
     • z wiatru,  
     • z wnętrza ziemi,  
     • bezpośrednio ze Słońca,  
     • z wodoru.

     Jako TECHNIK ENERGETYK, posiadający kwalifikacje w zakresie:

     • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
     • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
     • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych,

     Będziesz pracownikiem, który jest potrzebny zarówno w firmach produkujących energię elektryczną i ciepło, czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, w firmach dystrybuujących te rodzaje energii, a także w dużych firmach i instytucjach, będącymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej (np. hotele, służba zdrowia).

     Technik energetyk znajdzie zatrudnienie również w firmach współpracujących z producentami energii, a także świadczących usługi dla innych, średnich i małych odbiorców.

      

     3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik energetyk?

     Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

    •  4. Jak wyglądają zajęcia w klasie? 

      W ramach zajęć w szkole energetycy uczą się:

     • Jak działają instalacje i urządzenia do produkcji energii elektrycznej – czyli elektrownie
     • Jak działają instalacje do produkcji ciepła – ciepłownie,
     • Jak są obsługiwane całe systemy do przesyłania energii elektrycznej i ciepła.
     • Działania gigantycznych ciepłowni zasilających całe miasta, jak i małych kotłów do ogrzewania pojedynczych domów jednorodzinnych. Zarówno wielkich elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, elektrowni wodnych i wiatrowych, jak i małych generatorów zasilanych energią odnawialną różnej postaci.

      

      Klasa objęta jest patronatem firmy TAURON, która zapewnia :

     • Bezpłatne praktyki w spółkach grupy kapitałowej
     • Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach bloku energetycznego
     • Panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów o najnowszych osiągnięciach w branży energetycznej
     • Gwarancję pracy dla absolwentów klas patronackich

     Wiedza nabyta podczas kształcenia w naszym Technikum ułatwi Ci, jeśli wybierzesz w przyszłości taką drogę, kontynuowanie nauki na poziomie studiów wyższych na którejś z uczelni technicznych.

   • Lista galerii

    brak danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych