• Samorząd uczniowski

    • Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2023/2024

    • Nową przewodniczącą Szkolnej Rary Uczniowskiej została Stefania Sokołowska z klasy 2c, 

    • Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2022/2023

    • Jakub Mika z klasy 4a został wybrany przez uczniów na przewodniczącego SZRU.

     Michał Kikla z klasy 4c został vice przewodniczącym SZRU.

     Opiekunami Szkolnej Rady Uczniowskiej zostały panie:

     Prof. Monika Heller

     Prof. Sylwia Szwed-Sporysz

     Prof. Paulina Szymanek


      

    • Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2021/2022

    •  

     https://www.zs.libiaz.pl/files/wy5.jpg 

     7 października 2020 odbyły się wybory przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

     Nową przewodniczacą  Szkolnej Rady Uczniowskiej została Aleksandra Miziołek z klasy 4d. 

       

       

     https://www.zs.libiaz.pl/files/gallery/165405.jpg 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/gallery/165406.jpg 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/gallery/165407.jpg 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/gallery/165408.jpg 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/gallery/165409.jpg 

       

       

       

     REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA 


     1. Szczęśliwy numerek jest losowany spośród 34 liczb, ponieważ liczba jest najwyższą w jednej z klas. 
     2. Losowana liczba jest przypisana uczniowi z listy klasy, a nie z listy klasy wirtualnej. 
     3. Liczba raz wylosowana nie bierze udziału w kolejnych losowaniach aż do ostatniej. 
     4. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia przed pierwszą lekcją i umieszczany na tablicy Szkolnej Rady Uczniowskiej. 
     5. Szczęśliwy numerek nie jest losowany 13. każdego miesiąca, ponieważ dzień ten jest dniem wolnym od odpowiedzi. 
     6. Od wyniku głosowania nie ma odwołania. 
     7. Szczęśliwy numerek zwalnia z: 
     a) niezapowiedzianych kartkówek 
     b) odpowiedzi ustnych. 
     8. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z: 
     a) zapowiedzianych sprawdzianów 
     b) zapowiedzianych kartkówek 
     c) zaplanowanego pytania 
     d) bieżącej pracy na lekcji 
     e) posiadania zeszytu przedmiotowego, podręcznika i innych pomocy. 
     9. Jeśli uczeń nieobecny, a jego numerek jest wykorzystany, nie może wykorzystać go w innym terminie. 
     10. Nie może skorzystać z Szczęśliwego Numerka uczeń, który nie przestrzega Statutu Zespołu Szkół w Libiążu (tzn. posiada statutowe kary otrzymane od wychowawcy lub dyrektora szkoły). 

       

       

       

     REGULAMIN Szkolnej Rady Uczniowskiej 

       

     Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

      
     § 1 

     Szkolną Radę Uczniowską  tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Libiążu. 

     § 2 

     Szkolna Rada Uczniowska, działająca w szkole  - Zespół Szkół w Libiążu, zwana dalej SzRU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły- Zespół Szkół w Libiążu oraz niniejszego Regulaminu. 

      
     Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SzRU 
     § 3 

     Do głównych celów działalności SzRU należą: 

     a) udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, 

     b) wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły, 

     c) uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad 

      współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, 

      integrujących społeczność szkolną, 

     d) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków,               opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 
     e) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 
     i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
     f) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
     g) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
     h) reprezentowanie działalności SzRU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami. 

       

     Rozdział III: OPIEKUN SzRU 
     § 4 

     Opiekę nad pracą SzRU sprawują opiekunowie SzRU. 

     § 5 

     Opiekuna SzRU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SzRU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 

     § 6 

     Opiekun SzRU wspomaga jego działalność poprzez: 
     a. wsparcie SzRU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
     b. inspirowanie uczniów do działania, 
     c. pośredniczenie w relacjach SzRU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną. 

      
     Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 
      
     § 7 

     Do wybieralnych organów SzRU należą: 
     1. Rada Samorządów Klasowych. 
     2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
     Ich kadencja trwa  1 rok szkolny. 

     § 8 

     Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
     a. identyfikują potrzeby uczniów, 
     b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
     c. informują uczniów o działalności Zarządu SzRU. 
     Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych. 

     § 9 

     Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 
     a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SzRU, 
     b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SzRU lub dyrekcji, 
     c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SzRU, 
     d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SzRU. 

     § 10 

     Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 
     a. współpraca z Zarządem SzRU i Opiekunami SzRU, 
     b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SzRU, 
     c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SzRU, 
     d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SzRU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły. 

     § 11 

     Do kompetencji Zarządu SzRU należy: 
     a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
     b. opracowanie rocznego planu działania SzRU, 
     c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
     d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SzRU. 

     § 12 

     Do obowiązków członków Zarządu SzRU należy: 
     a. uczestnictwo w pracach Zarządu SzRU i realizacja celów SzRU, 
     b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
     c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
     d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SzRU, 
     e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

     § 13 

     Zarząd SzRU składa się z: 
     1. Przewodniczącego SzRU, 
     2. Wiceprzewodniczącego SzRU, 
     4.  Stałych członków Zarządu, tzw. trójek klasowych z poszczególnych oddziałów –w liczbie odpowiadającej ilości klas w poszczególnym roku szkolnym. 

       

     § 14 

     Przewodniczący SzRU: 
     a. kieruje pracą Zarządu SzRU, 
     b. reprezentuje SzRU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji, 
     c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SzRU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
     d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SzRU oraz Rady Samorządów Klasowych. 

     § 15 

     ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA 

     1. Zespoły klasowe wybierają co roku we wrześniu trzyosobowe Rady 

     Samorządów Klasowych, które reprezentują klasę na zebraniu ogólnym. 

     Przewodniczącym zespołu klasowego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. 

     2. Zarząd SzRU oraz Opiekun SzRU wybierani są co roku w najpóźniej do 20 października. Wybory do organów SzRU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 

     3. Do Zarządu SzRU kandydują uczniowie wytypowani i popierani przez swoją klasę. Lista kandydatów publikowana jest na stronie internetowej Samorządu oraz na tablicy ogłoszeń. Kandydat nie może mieć z zachowania oceny niższej niż dobra. 

     4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli 

     Samorządów Klasowych– po jednej osobie, nie będącej kandydatem. 

     W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie. 

     5. Na czele Szkolnej Rady Uczniowskiej stoi Zarząd SzRU w składzie Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej oraz  Zastępca Przewodniczącego. Są to dwie osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w wyborach. 

     6. Komisja Wyborcza podlicza głosy, sporządza protokół, a wyniki wyborów 

     przedstawia następnego dnia po wyborach na tablicy ogłoszeń. 

     7. Kadencja Szkolnej Rady Uczniowskiej trwa jeden rok szkolny 

     8. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej.   

     9. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy wyrażą taką wolę. 

     10.Jeżeli jest tylko jeden kandydat, to musi on uzyskać 50% + 1 głos. 

     11.Jeżeli jedynym kandydatem na opiekuna SzRU jest dotychczasowy opiekun, 

     a Zarząd SzRU i Rada Rodziców nie zgłoszą zastrzeżeń, to pełni swoją funkcje przez kolejny rok. 

     12.W przypadku, gdy nie ma chętnego nauczyciela, kandydatami stają się wszyscy pedagodzy, którym przysługuje prawo kandydowania, z wyjątkiem nauczycieli, którzy pełnili funkcję opiekuna w przeciągu pięciu ostatnich lat, chyba, że sami zdecydują inaczej. 

     13.Wybory opiekuna odbywają się razem z wyborem Zarządu Samorządu 

     Uczniowskiego. Przeprowadza je ta sama Komisja Wyborcza. 

     14.Kadencja opiekuna obejmuje jeden rok szkolny. ????? 

     15.W wyjątkowych sytuacjach, opiekun SzRU może zrezygnować w czasie kadencji z pełnienia funkcji opiekuna. Rezygnacja ta wymaga zgody Rady Pedagogicznej oraz przedstawienia przez opiekuna powodu swojej rezygnacji. Wówczas przeprowadza się ponowne wybory. 

       

     VI. Zadania Szkolnej Rady Uczniowskiej 

     1. Przygotowanie projektu Regulaminu SzrU, 

     2. Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania, 

     3.  Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną. 

     4. Szkolna Rada Uczniowska może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

     • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                      

       i stawianymi wymaganiami, 

     • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

     • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

     proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

     własnych zainteresowań, 

     • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

     • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

     rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z · prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SzRU. 

     5. Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym 

     6. Kształtowanie współodpowiedzialności za sprzęt szkolny 

     7. Podkreślanie i wzbogacanie tradycji, troska o honor szkoły. 

         VII. Fundusz Szkolnej Rady Uczniowskiej 

     1. SzRU posiada własny fundusz, którego dysponentem jest Zarząd 

     Samorządu. Odpowiedzialny za to jest opiekun Samorządu. 

     2. Fundusz SzRU tworzą: 

     • kwoty uzyskane z organizacji imprez kulturalnych 

     • zbiórki surowców wtórnych 

     3. SzRU może zwrócić się do Rady Rodziców o pomoc finansową 

     w zakupie nagród w organizowanych konkursach i nagród dla uczniów 

     wyróżniających się w pracy Szkolnej Rady Uczniowskiej  oraz w organizowaniu imprez szkolnych. 

       VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego 

     1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

     • raz na semestr przygotowuje sprawozdanie z działalności Szkolnej Rady Uczniowskiej, które przedstawiane jest na radach podsumowujących 

     • raz na rok przygotowuje sprawozdanie finansowe i dołącza je do sprawozdania  z działalności za dany rok szkolny. 

     2. Protokoły i sprawozdania powinny być podpisane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przez dwóch przedstawicieli Zarządu Samorządu 

     IX. Postanowienia końcowe 

     1.Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu Uczniowskiego, w tym wydatkowania środków finansowych. 

     2. Zmian w Regulaminie Szkolnej Rady  Uczniowskiej dokonują wszyscy członkowie w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin powinien być zaopiniowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. 

     3. Wszystkie sprawy, które nie zostały  ujęte w Regulaminie  rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoły. 

       

     ROK SZKOLNY 2017/2018 

       

     https://www.zs.libiaz.pl/files/20171106_112634.jpg 

     Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej 

     W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 30. listopada 2017 r. nową Przewodniczącą Szkoły została Martyna Ptasińska - uczennica klasy I C. Jej zastępcą został Mateusz Leśniak - uczeń klasy IV G. 

     Jednocześnie dziękujemy ustępującej Przewodniczącej - Kindze Szafrańskiej - uczennicy klasy IV D za pracę na rzecz całej społeczności szkolnej. 

     ROK SZKOLNY 2014/2015 

       

       Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej chcieliśmy z całego serca podziękować wszystkim nauczycielom  za trud wkładany w nasze wychowanie i za przekazywaną nam wiedzę. "Wierzymy, że wykształcenie to dobro, którego nikt  nie jest w stanie nas pozbawić". 

     Życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły dużo zdrowia, satysfakcji z pracy zawodowej i spełnienia marzeń. 

     Szkolna Rada Uczniowska 

     ROK SZKOLNY 2013/2014 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

     WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO 
     SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ 

       

     30. stycznia 2014 r. zostały przeprowadzone wybory przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej. 
     Najwięcej głosów zdobyła Justyna Jeleń z klasy III D, dotychczasowa zastępczyni przewodniczącej. 
     Drugie miejsce zajęła Karolina Danielkis z klasy I D, pierwszoklasistka, również z technikum o profilu: technik obsługi turystycznej. 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/dsc07013.jpg 

     Mam na imię Justyna i jestem uczennicą III klasy technikum o profilu – technik obsługi turystycznej. Uwielbiam sport, a w szczególności takie dyscypliny jak piłka ręczna i koszykówka. Do tej pory pełniłam funkcję zastępcy przewodniczącej SZRU. W szkole biorę udział w kursach i zajęciach dodatkowych. W przyszłości chciałabym studiować na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/10255009_593843914045244_218764575_n.jpg 

     Mam na imię Karolina i jestem uczennicą klasy I E technikum o profilu – technik obsługi turystycznej. Interesuję się fotografią oraz sportem. Chętnie angażuję się w życie szkoły, aktywnie biorę udział w kursach i dodatkowych zajęciach. W przyszłości zamierzam zostać przewodnikiem i sporo podróżować. 

     ROK SZKOLNY 2011/2012 

       

     16 marca 2012 r. wybieraliśmy przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej. Swoją kandydaturę zgłosiło 5 osób. Oddano 350 ważnych głosów.  Zwyciężyła Kinga Sekretarska, a jej zastępcą została Justyna Jeleń. 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/kinga.jpg 

     Mam na imię Kinga i jestem uczennicą II klasy technikum o profilu ekonomicznym. Uwielbiam sport , a moją ulubioną dyscypliną sportową jest siatkówka. W przyszłości chciałabym studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/justyna.jpg 

     Mam na imię Justyna i jestem uczennicą I klasy technikum o profilu obsługa ruchu turystycznego. Lubię aktywnie spędzać czas. Do moich ulubionych dyscyplin sportowych należą koszykówka i piłka ręczna. Biorę udział w wielu zajęciach dodatkowych i kursach. W przyszłości chciałabym studiować na Politechnice Rzeszowskiej. 

     ROK SZKOLNY 2009/2010 

       

     Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

       

     26 lutego 2010r. wybieraliśmy przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Niewielu było chętnych do pełnienia tej prestiżowej, ale jednak odpowiedzialnej roli. Zgłoszonych zostało tylko dwóch kandydatów – z klasy 2 technikum elektronicznego Piotrek Kudra i z klasy 2 liceum Milena Cygan. Do głosowania przystąpiło 426 uczniów i 45 nauczycieli. Zwyciężył Piotrek, a Milena jest jego zastępcą. 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/piotrek.jpg 

     Mam na imię Piotrek. Jestem z drugiej klasy elektronika. Lubię sport a właściwie karate. W zajęciach tych uczestniczę już od 11 lat. Przejawiam talent do przedmiotów ścisłych zapewne dlatego fizyka jest moją ulubioną dziedziną. To zasługa również uczestnictwa w projekcie FENIKS. Mam nadzieje, że zasilę szeregi oficerów policjantów. 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/milena_0.jpg 

     Mam na imię Milena i jestem uczennicą klasy II z rozszerzoną biologią i geografią. Lubię aktywnie spędzać czas. Do moich ulubionych dyscyplin sportowych należy siatkówka, którą nie tylko uprawiam, ale także chętnie oglądam. Dążę do perfekcyjnego opanowania języka angielskiego. Ze szkolnych przedmiotów najbardziej odpowiada mi biologia i p.o., a właściwie zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy. W przyszłości chciałabym studiować w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. 

     Co Pan sądzi o Dniu Kobiet??? 

       

     Chłopcy z 3g stanęli w tym roku na wysokości zadania i z okazji Dnia Kobiet przygotowali dla swoich koleżanek program satyryczny. Wcielili się w role dziewczyn i w damskich strojach wystąpili przed nimi z pokazem mody. Jak sami powiedzieli zaprezentowali kolekcje mody szkolnej wiosna- lato 2010. Zastrzegli jednak, że wszelkie podobieństwo do dziewczyn ze szkoły było przypadkowe i niezamierzone. Na wybiegu pojawiały się modelki ze zgrabnymi, ale niekoniecznie ogolonymi nogami, znające się na budowlance szczególnie kładzeniu tapety i szpachli. Oprócz pokazu chłopcy z elektronika nakręcili zabawny filmik. Jego motywem przewodnim jest sonda mieszkańców Libiąża na temat tego co sądzą o dniu kobiet, jaki jest ich ideał kobiety, co zakupią swoim partnerkom z okazji tego święta. 
     Dziewczyny są wdzięczne chłopakom za pamięć i trud jaki włożyli w przygotowanie programu. 

     Mikołajki dla dzieci pracowników szkoły 

       

     https://www.zs.libiaz.pl/files/mikolajki.jpg 

     4 grudnia - nieco wcześniej (lepiej wcześniej niż z opóźnieniem) przybył do naszych szkolnych pociech św. Mikołaj. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci pracowników szkoły to już 15 – letnia tradycja. Początkowo były to skromne spotkania, połączone z wizytą Świętego, prowadzone w jednej z sal lekcyjnych. Obecnie to wielka impreza, na którą dzieci czekają z utęsknieniem. Spotkanie zaczyna się przedstawieniem, które od kilku już lat przygotowuje Pani B. Kirker z grupą uczniów klasy humanistycznej. W tym roku dzieciaki obejrzały bajkę pt. Jaś i Małgosia, którą nagrodziły gromkimi brawami. Następnie wywołały Św. Mikołaja, który w towarzystwie 2 aniołów przez całe 40 minut rozdawał prezenty. Potem przybył fotograf. Oprócz indywidualnych ujęć, dokonał cudu i ustawił do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia całe 30 sztuk maluchów. Atrakcji dzisiejszego popołudnia nastąpił ciąg dalszy. Na dzieci czekały bowiem uczennice z 3a. Aula zamieniła się w plac zabaw, gdzie część zebranych malowała, lepiła z plasteliny, oglądała bajeczki, układała puzzle, grała w gry zespołowe. Byli też tacy, którzy wykorzystywali powierzchnię auli do tańców, zabawy w chowanego, gry balonami. Dzieci zadowolone i pełne wrażeń wróciły do domów. 

     TAURONTAURON WydobycieUrząd Miejski w LibiążuLCKThermoplastAlu systemNowiX w AlwerniImpuls - IT w ChrzanowieZEASiP w Libiążu 

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych