• Egzaminy

    • Egzamin  maturalny 

     Egzamin maturalny pisemny – 07 – 24.05.2024

     • 07.05.2024 r.- j. polski
     • 08.05.2024 r. - j. angielski
     • 09.05.2024 r. - matematyka

      


     Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory 

     Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum. 

     Informatory dostępne na stronie CKE  


     Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego 


      

     Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024r. 

     20230817_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie_2024_FIN_p1_(5).pdf

      

     Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 roku 

     20230817_E8_EM_24_Komunikat_o_przyborach_FIN.pdf

      

     Informacje o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

     20230817_EM_24_Komunikat_o_dostosowaniach_FIN_p2.pdf

      

     Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

     Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskimmałopolskim i podkarpackim.

     Absolwenci ze szkół na terenie innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej. 

     Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:  

     1.absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz  

     2.absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.  

     „Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane, jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

     Opłata za egzamin maturalny jest wnoszona wyłącznie za przystąpienie do egzaminu maturalnego
     w terminie głównym.

     Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r.

      

     Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/egzaminy-zawodowe.png

      

      

     EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/EGZAMINY ZAWODOWE

      

     - Sesja zimowa 

     • 09.01.2024 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego
     • 10 - 15.01.2024 r. - część pisemna egzaminu zawodowego
     • 09- 20.01.2024 – część praktyczna model W i DK

     - Sesja letnia 

     • 03.06.2024 r. - część praktyczna egzaminu zawodowego – technik: logistyk, technik organizacji turystyki, technik energetyk
     • 04 – 10.06.2024r.– część pisemna egzaminu zawodowego – wszystkie zawody
     • 03 – 19.06.2024r.- część praktyczna egzaminu zawodowego – technik mechanik, technik elektronik,  technik ekonomista

      

     Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

     w zawodzie/egzaminie zawodowym: 

       

     • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnej i częsci praktycznej 

     • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej 

     • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje) 

     • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną) 

     • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości) 

     • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE 

     • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów 

      

     Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE 

       

     Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

     Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji. 

     Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

      

     ZESTAWIENIE ZAWODÓW I KWALIFIKACJI 

     rok szkolny 2023/2024

         

     klasa 2a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 2b 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 2c 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

      

     klasa 2d

     technik energetyk – 311307 

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

      klasa 2e

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

      

     klasa 3a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

      klasa 3b 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

      

     klasa 3c 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

         

      klasa 4a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 4b 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

       

     klasa 4c 

     technik energetyk – 311307 

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa 5a 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa 5b

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

      

     klasa 5c

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

            

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych