• Egzaminy

    • Egzamin  maturalny 

     Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego 


      

     Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022r. 

     harmonogramegzaminumaturalnegowterminiegwnym.docx    

      

     Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 

     emkomunikatodostosowaniach2022.pdf

      

     Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku 

     komunikatomateriaachiprzyborachpomocniczychw2022r.docx

      

     Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022r. 

     deklaracjaprzystpieniadoegzaminumaturalnegow2022.pdf

      

     Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów 

     informacjaoopaciezaegzaminmaturalny.pdf

      


      

     Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory 

     Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony: 

     • w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 

     • w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum. 

     Informatory dostępne na stronie CKE  

      

     Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

     https://www.zs.libiaz.pl/files/egzaminy-zawodowe.png 

     ZESTAWIENIE ZAWODÓW I KWALIFIKACJI 

     rok szkolny 2021/2022 

         

     klasa Ia 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa Ib 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa Ic 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

       

     klasa IIa 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

      klasa IIb 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

       

     klasa IIc 

     technik energetyk – 311307 

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

      klasa IIIa 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa IIIb 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

       

     klasa IIIc 

     technik mechanik – 311504  

     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa IIId 

     technik logistyk – 333107 

     SPL.01. Obsługa magazynów 

     SPL.04. Organizacja transportu 

       

     klasa IIIe 

     technik ekonomista – 331403  

     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

     technik elektronik - 311408 

     ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

     ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

       

     klasa IIIf 

     technik organizacji turystyki – 422104 

     HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

     HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

     technik energetyk – 311307 

     ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 

     ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 

       

     klasa IVa 

     technik logistyk – 333107 

     AU.22. Obsługa magazynów 

     AU.32. Organizacja transportu 

     technik obsługi turystycznej – 422103 

     TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

     TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 

       

     klasa IVb 

     technik energetyk – 311307 

     EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 

     EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 

     technik ekonomista – 331403 

     AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

     AU.36. Prowadzenie rachunkowości 

       

     klasa IVc 

     technik mechanik – 311504 

     MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

     MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

     technik górnictwa podziemnego – 311703 

     MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych 

     MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 

       

       

     Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie/egzaminie zawodowym: 

       

     • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnej i częsci praktycznej 

     • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej 

     • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje) 

     • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną) 

     • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości) 

     • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE 

     • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów 

     pdf 7-2022_dostosowania-pp2012_2017-17viii2021-ostateczny.pdf

     Komunikat w sprawie dostodsowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) 

      

     pdf 8-2022_dostosowania-pp2019_17viii2021-ostateczny.pdf

     Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 (formuła 2019) 

      

     Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE 

       

     Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

     Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji. 

     Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

       


     Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzajacych w Zespole Szkół w Libiążu 

     docx proceduryprzeprowadzaniaegzaminwpoprawkowych.docx

     PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU 

     plik DOCX - 19.4 KB 

              

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Libiążu
   • zslibiaz@interia.pl
   • sekretariatzs@interia.pl
   • (+32) 62-779-61 - dyrektor szkoły (+32) 62-779-63 - sekretariat szkoły numery wewnętrzne: 103 - księgowość 105 - sekretariat uczniowski 108 - portiernia Fax: 32 627 79 61 32 627 79 63
   • ul. Górnicza 3 32-590 Libiąż 32-590 LIBIĄŻ Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych