• Rada Rodziców

    •  

     Konto bankowe Rady Rodziców: 

     Bank Pekao S.A.

      

     96 1240 4256 1111 0011 3113 7537

      

       

     Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe art. 83.2. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

      

      

     Joanna Minkiewicz - przewodnicząca,

     Angelika Maciejowska – zastępca przewodniczącej,

     Elżbieta Garlacz - skarbnik,

     Aneta Kowalówka – sekretarz,

     Joanna Wojas - członek

     Agnieszka Kępińska- członek

     Urszula Łężniak- członek

      

            

      

     Adam Białożyt - przewodniczący

     Marzena Czyczyło - członek

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych