Zespół Szkół w Libiążu
ul. Górnicza 3
32-590 LIBIĄŻ

 

Telefon:

32 627 79 61 - dyrektor szkoły
32 627 79 63 - sekretariat szkoły

 numery wewnętrzne:

103 - księgowość

105 - sekretariat uczniowski

108 - portiernia

 

Fax:

32 627 79 61
32 627 79 63

 

E-mail:

zslibiaz@interia.pl 

sekretariatzs@interia.pl

 

NIP:

628-16-72-555

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

 

Bank Spółdzielczy w Libiążu 

76 8444 0008 0000 0253 0307 0001

 

Sekretariat dyrektora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Sekretariat d/s uczniowskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Joannę Grabowską– z którym można skontaktować się poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,

- Kuratorium Oświaty,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.