2018-06-05

Nabór na staże nadal trwa.

OGŁOSZENIE

O NABORZE UCZESTNIKÓW  NA STAŻ PŁATNY W  RAMACH PROJEKTU

 „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”(nr projektu RPMP.10.02.02-12-0217/16) powiatu Chrzanowskiego( zwanym dalej Projektem CKZ), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa wiedza i Kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, podziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów –SPR realizowanego w okresie  od 01.05.2017 do 30.09. 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16 KWIETNIA 2018 r. DO 18 CZERWCA 2018 r. r. do godziny 15.00, trwa nabór uczniów ze szkół ponagimnazjalnych kształcących się w szkołach zawodowych w obszarze  elektryczno-elektroniczny lub mechaniczno- górniczym i pobiera naukę w województwie małopolskim na STAŻE PŁATNE W WYMIARZE 150 GODZ. w OKRESIE LIPIEC- SIERPIEŃ 2018R w  firmach na terenie powiatu chrzanowskiego.  

 Dla stażystów  przewidziano: wynagrodzenie brutto 1500,00 zł za 1 miesiąc, tj. 150 godzin roboczych w wymiarze czasu pracy  nieprzekracząjącym 8 godz.na dobę, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 Refundacje dojazdów  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

Zapewnienie Opiekuna stażu w miejscu  pracy oraz przeszkolenie BHP i ppoż.,a także zapewnienie ubrania roboczego.

Warunkiem uczestnictwa w płatnym stażu jest spełnienie  złożenie prawidłowo wypełnionej  dokumentacji. oraz zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa  w projekcie CKZ.

Złożenie  dokumentacji  naboru na staż składającej się z:

Załącznika  nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznika  nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

 Załącznika  nr 4 Formy wsparcia

Załącznika  nr 5 Zaświadczenie, że jest uczniem / uczennicą szkoły zawodowej.

Załączniki są dostępne  na stronie  www.pcechrzanow.edu.pl,   www.zs.libiaz.pl,

oraz  www.ckz.pcechrzanow.pl

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów

 - za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.