Technik logistyk

1. Informacje o zawodzie :

To zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy.
Łączy ze sobą różne dziedziny: transport, zaopatrzenie, sztukę negocjacji, marketing, zarządzanie działalnością logistyczną, przewozy Krajowe i międzynarodowe.

Jako technik logistyk możesz pracować w działach:

  • sprzedaży i prognozowania popytu,
  • planowania zakupów,
  • handlu elektronicznego,
  • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
  • logistyki systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów,
  • gospodarki odpadami i recyklingu,
  • planowania produkcji i zapasów,
  • gospodarki materiałowej,
  • transportu wewnętrznego
  • logistyki służb mundurowych (wojsko, policja).

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i łączenie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

 

2. Egzaminy zawodowe i kwalifikacje

Nauka trwa 5 lat, podczas których będziesz zdawał 2 egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. Tytuł zawodowy technik logistyk otrzymuje uczeń, który ukończy szkołę, po uzyskaniu kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Podstawa programowa  zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991)

 

3.Pracownie i warsztaty szkolne

Kształcenie odbywa się w pracowniach szkolnych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Uczniowie mają też do dyspozycji pracownie wyposażone w komputery i oprogramowanie INSERT GT.

 

4. Praktyki zawodowe

Kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców, gdzie uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe (w klasie trzeciej). 

 

5 Wyjazdy i wizyty zawodoznawcze

zamknij