Technik energetyk - perspektywiczne źródła energii

„Nastaw się na sukces razem z nami” 

 

1.   Informacje podstawowe:

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe - przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy TECHNIKA ENERGETYKA.

 W klasie o specjalności perspektywiczne źródła energii: 

 •  poznasz te ekologiczne źródła energii, metody pozyskiwania energii z tych źródeł, sposoby jej wykorzystywania i magazynowania, 
 •  nauczysz się optymalnie dobierać odpowiednie źródła energii i instalacje OZE do konkretnego zapotrzebowania odbiorcy, 
 • podczas wycieczek do firm produkujących urządzenia i instalacje OZE będziesz mógł poznać technologię i proces produkcyjny tych urządzeń, 
 • wramach wycieczek szkolnych odwiedzimy ośrodki badawcze AGH i Politechniki Krakowskiej i poznamy laboratoria w których badane są nowoczesne źródła energii. 

 2.   Jak wygląda praca energetyka?

Zasoby paliw kopalnych nie są nieskończone, sięgamy więc jako ludzkość, do ekologicznych odnawialnych źródeł energii (OZE). 

 Umiemy pozyskiwać energię: 

 •  z zasobów wodnych,  
 • z wiatru,  
 • z wnętrza ziemi,  
 • bezpośrednio ze Słońca,  
 • z wodoru.

Jako TECHNIK ENERGETYK, posiadający kwalifikacje w zakresie:

 • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
 • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
 • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych,

będziesz pracownikiem, który jest potrzebny zarówno w firmach produkujących energię elektryczną i ciepło, czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, w firmach dystrybuujących te rodzaje energii, a także w dużych firmach i instytucjach , będącymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej (np. hotele, służba zdrowia).

Technik energetyk znajdzie zatrudnienie również w firmach współpracujących z producentami energii, a także świadczących usługi dla innych, średnich i małych odbiorców.

 

3. Na czym opiera się podstawowe wykształcenie zdobyte na kierunku technik energetyk?

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

 4. Jak wyglądają zajęcia w klasie? 

 W ramach zajęć w szkole energetycy uczą się:

 o   Jak działają instalacje i urządzenia do produkcji energii elektrycznej – czyli elektrownie

o   Jak działają instalacje do produkcji ciepła – ciepłownie,

o   Jak są obsługiwane całe systemy do przesyłania energii elektrycznej i ciepła.

o   Działania gigantycznych ciepłowni zasilających całe miasta, jak i małych kotłów do ogrzewania pojedynczych domów jednorodzinnych. Zarówno wielkich elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, elektrowni wodnych i wiatrowych, jak i małych generatorów zasilanych energią odnawialną różnej postaci.

 

 Klasa objęta jest patronatem firmy TAURON, która zapewnia :

o   Bezpłatne praktyki w spółkach grupy kapitałowej

o   Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach bloku energetycznego

o   Panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów o najnowszych osiągnięciach w branży energetycznej

o   Gwarancję pracy dla absolwentów klas patronackich

Wiedza nabyta podczas kształcenia w naszym Technikum ułatwi Ci, jeśli wybierzesz w przyszłości taką drogę, kontynuowanie nauki na poziomie studiów wyższych na którejś z uczelni technicznych.