UWAGA!!! Od dn. 09.04.2021 r. uległ zmianie adres strony internetowej CKZ:

projekt CKZ I: https://ckz.zstfablok.edu.pl/

projekt CKZ II: https://ckz.zstfablok.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/

BOGACTWO DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI !!!

Od 10 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór na wakacyjne STAŻE PŁATNE w okresie
lipiec - sierpień 2021 r. w ramach współfinansowanych przez Unię Europejską projektów pn.

Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ
i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym
i pomocniczym mechaniczno-górniczym”

oraz
„Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły w Ogłoszeniu oraz bezpośrednio w Biurze projektu w ZST „FABLOK” parter pok. 15 B.

 

DRODZY UCZNIOWIE !

Od 4 lutego 2021r. do 12 lutego 2021r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa kolejny nabór w roku szkolnym 2020/2021 do  projektu pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

Uczestnictwo w projekciewspółfinansowanym przez Unię Europejską to gwarancja zdobycia dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

ZAPRASZAMY

osoby, które obecnie nie korzystają ze wsparcia w ramach trwającego
od 2017 roku, kontynuowanego projektu.

Szczegóły znajdziesz na stronach: www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/projekt-2-poprawa-edukacji/ i www.zs.libiaz.plorazbezpośrednio w biurze projektu w ZST „FABLOK” parter pok. 15 B.

 

docx
plik docx - 67.4 KB

Dokumenty do naboru

 

 

DRODZY UCZNIOWIE !

Od 10 września 2020r. do 25 września 2020r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór do  projektu w roku szkolnym 2020/2021 pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE
w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

Uczestnictwo w projekciewspółfinansowanym przez Unię Europejską to gwarancja zdobycia dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły znajdziesz na stronach: www.ckz.pcechrzanow.edu.plwww.zs.libiaz.pl , bezpośrednio w biurze projektu w ZST „FABLOK” -warsztaty oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi na załącznik nr 6 Oświadczenie o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym projekcie dofinansowanym z EFS.

 

pdf
plik pdf - 2.1 MB
docx
plik docx - 281.5 KB

TYTUŁ PROJEKTU:

Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia

 

NAZWA PROGRAMU:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.

Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie

zawodowe uczniów - SPR, typ projektu A Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych

 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

 

REALIZATOR PROJEKTU: Zespół Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. - 31.08.2023 r.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 736 024,40 PLN

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 462 421,96 PLN

 

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 273 602,44 PLN

 

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w obszarze elektryczno-elektronicznym, mechaniczno-górniczym

i energetycznym województwa małopolskiego poprzez rozwój CKZ, poprawę kwalifikacji 3 zatrudnionych tam

nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 270 uczniów korzystających

z funkcjonalności CKZ w Chrzanowie do końca sierpnia 2023 roku.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach

zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

 

PLANOWANE EFETY PROJEKTU:

 • rozszerzenie obszaru działania CKZ o branżę energetyczną
 • doposażenie pracowni w ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu
 • zdobycie umiejętności praktycznych przez uczestników projektu poprzez odbycie staży
 • nabycie umiejętności zawodowych uczestników projektu podczas kursów
 • zdobycie kwalifikacji przez uczestników projektu potwierdzonych uprawnieniami zawodowymi podczas kursów
 • podniesienie poziomu znajomości języków obcych i umiejętności matematycznych przez uczestników projektu
 • wykształcenie u uczestników projektu umiejetności pożądanych na rynku pracy poprzez uzyskane wsparcie edukacyjno-zawodowe
 • wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych
 • poprawa kwalifikacji 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego

OGŁOSZENIE

O NABORZE   NAUCZYCIELI ZAWODU  z Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu

na kursy specjalistyczne  dla  nauczycieli.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28.11.2018 r. do dnia 06.12.2019 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz
z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne  w ramach  projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

 na  kursy specjalistyczne:

 1. KURS programowania i obsługi sterowników SIMATIC S7-200/300

 2. KURS  Czujniki  przemysłowe.

 3 .Szkolenie nt. jak efektywnie prowadzić zajęcia z języków obcych zawodowych.

 

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

 • Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne  zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
 • Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo  będą miały osoby
  z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie  dokumentacji  naboru na kursy specjalistyczne składającej się z :

Załącznik nr 1   Formularza  zgłoszeniowego

Załącznik nr 2   Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 3   Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4   Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu w Powiatowym          Centrum Edukacyjnym  w Chrzanowie  lub Zespole Szkół  w  Libiążu.

Dokumenty  w kopertach zamkniętych  z napisem :  Nabór na kursy specjalistyczne  dla  nauczycieli należy składać do  06.12. 2019 r. do godz. 15:00

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data  wpływu dokumentów do biura projektu.

Wszelkie informacje są dostępne  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09  lub bezpośrednio u Koordynatora projektu   oraz  na tablicy ogłoszeń .

 

 

pdf
plik pdf - 41.4 KB
doc
plik doc - 338.5 KB
doc
plik doc - 283 KB
doc
plik doc - 336 KB

 OGŁOSZENIE

O NABORZE   NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu

na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz
z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

na Kurs specjalistyczny obsługi programu INWENTOR –stopień I i II

 

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

 • Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
 • Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo będą miały osoby
  z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:

 1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
 2. Załącznik nr 2     Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół
  w Libiążu.

Dokumenty należy składać do 14 maja 2018 r. do godz. 15:00

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

lub można złożyć za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król

Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u koordynatora projektu   oraz  na tablicy ogłoszeń .

 

pdf
plik pdf - 54.3 KB

Nabór na kurs dla nauczycieli

jpeg
plik jpeg - 336.4 KB
doc
plik doc - 334.5 KB

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.11.2017 r. do dnia 01.12.2017 r. do godziny 15.00, trwa rekrutacja do projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27. Pod poniższym ogłoszeniem znajdują się regulamin rekrutacji, z którym należy się zapoznać i zaakceptować jego warunki oraz dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów

- za pośrednictwem specjalistka ds. rekrutacji w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król - sala 119

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dostępne są w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 016 726,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 715 053,40 PLN

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 301 672,60 PLN

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ
w Chrzanowie do III kwartału  2020 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

 PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   

· Zostanie utworzony 1 CKZ,

· w ramach CKZ uczniowie obędą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego zawodowego (j. angielski i j. niemiecki); staże; otrzymają wsparcie edukacyjno-zawodowe (wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych) oraz wezmą udział w  wyjazdach zawodoznawczych
na targi edukacyjne i zawodowe. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów na prawo jazdy kat B, kursów wózków widłowych i jezdniowych.

·16 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach poszerzających kompetencje zawodowe. 

 
Projekt skierowany jest do 455 uczniów z terenu województwa małopolskiego kształcących się w obszarach: elektryczno-elektronicznym i mechaniczno–górniczym.

Projekt zakłada:

 • Utworzenie CKZ wraz z wyposażeniem i adaptacją pracowni
 • Kursy przygotowujące do uzyskania certyfikowanych uprawnień zawodowych:
 • SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • SPAWACZA METODĄ MAG, MIG, TIG
 • PRAWA JAZDY KAT. B
 • OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 • OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

     3. Kursy umiejętności zawodowych:

 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 • MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
 • PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH 
 • OPERATOR OBRABIAREK CNC
 • MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • MONTAŻ I OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

      4. Kursy z oprogramowań inżynierskich:

 • OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 • OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 • OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 • OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN

     5. Zajęcia Językowe:

 • J. NIEMIECKI ZAWODOWY
 • J. ANGIELSKI ZAWODOWY

     6. Wakacyjne miesięczne płatne staże u pracodawców
     7. Stypendia dla szczególnie uzdolnionych zawodowo uczniów
     8. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli
     9. Wyjazdy zawodoznawcze
   10. Wyjazdy na targi edukacyjno-zawodowe

 Rekrutację w Zespole Szkół w Libiążu prowadzi pani Agnieszka Król sala 119

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09, www.zstfablok.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe uczniów technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej w Turyngii w Niemczech X-XI 2014r.

Commenius 2011- 2013r.