Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Libiążu 

76 8444 0008 0000 0253 0307 0001

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe art. 83.2. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.