Organizacja roku szkolnego

Drogi Rodzicu

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

-        kaszel,

-        temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

-        bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

-        utratę węchu o nagłym początku,

-        utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

-        wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

  •           przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
  •           miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
  •           mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

W czasie kwarantanny:

  •           w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,
  •           spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  •           jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

 

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

Procedury postępowania w czasie pandemii zostały opublikowane na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 r.- Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2019 r.

Ferie zimowe - 27.01 - 09.02.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 09.04 - 14.04.2020 r.

Egzamin maturalny - 04 - 21. 05. 2020 r. - egzamin pisemny

07 - 22.05. 2020 r. (oprócz10 i 17 maja) - egzamin ustny z języka polskiego

04 - 22.05.2020 r.  (oprócz 10 i 17 maja) - egzamin ustny z języków obcych nowożytnych

04.05.2020 r.- j.polski

05.05.2020 r. - matematyka

06.05.2020 r. - j. angielski

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

09.01.2020 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

( sesja zimowa)

10.01.2020 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

04.05.2020 r. - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

05.05.2020 r. - pisemny egzamin maturalny z matematyki

06.05.2020 r. - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

12.06.2020 r.

22.06.2020 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie

( sesja czerwiec-lipiec)

23.06.2020 r. - część pisemna egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie

( sesja czerwiec-lipiec)

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych - 24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych - 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Zebrania z rodzicami:

24.09.2019 r.

3.01.2020 r.

8.04.2020 r.

15.06.2020 r.

 

 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Do 06.12.2019 r.- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas maturalnych

13.12.2019 r. - klasyfikacja śródroczna klas maturalnych

Do 3.01.2020 r. - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej klas I-III

10.01.2020 r. - klasyfikacja śródroczna klas I-III

Do 8.04.2020 r. - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas maturalnych

21.04.2020 r. - klasyfikacja końcoworoczna klas maturalnych

Do 15.06.2020 r. - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej klas I-III

22.06.2020 r. - klasyfikacja końcoworoczna klas I-III

 

 

 

DRODZY RODZICE !

 

Rozmawiajcie z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także starajcie się odpowiednio zareagować. 

Pomocą Państwu może służyć także szkoła. Pamiętajcie o rozmowie z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Adresy i telefony instytucji do których można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej :

 

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – www.800100100.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Powiatowej w Chrzanowie

ul.M. Skłodowskiej – Curie 10 , 32 – 500 Chrzanów, tel. 32 646 71 85  interwencja.poik@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

ul. Topolowa 16, 32 – 500 Chrzanów, tel.  32 624 11 30 pcpr@powiat-chrzanowski.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie

ul. Focha 3, 32 -500 Chrzanów, tel. 32 624 12 70, pppchrzanow@post.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu

ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 627 78 25 ops@libiaz.pl

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Przemocy w Libiążu

ul. 9 Maja 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 3262778-25, 32 627 51 43 ops@libiaz.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu

ul. Makowa 2, 32 – 590 Libiąż, tel. 32 662 74 077 robertcebula@tlen.pl

 

 

zamknij