Technik obsługi turystycznej

 

 1.        Informacje  o zawodzie

Turystyka to najprężniej rozwijający się kierunek. Ona i współczesny rynek turystyczny znajduje się w czołówce dziedzin gospodarki. Zmieniły się bowiem warunki związane z rozwojem cywilizacyjnym: wzrosła zamożność i świadomość społeczeństwa, zmienił się styl życia, warunki pracy, rozwinął się transport, w  szczególności zmienił się sposób spędzania wolnego czasu.

Zatem technik obsługi turystycznej to zawód, który będzie zawsze poszukiwany i pożądany.    Osoby, które lubią obcować z przyrodą, chętnie wyjeżdżają na krótkie lub dłuższe wypady, są ciekawi świata i ludzi, mają szansę na karierę zawodową w branży turystycznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowany do pracy w branży turystycznej na różnych stanowiskach . Pracę można znaleźć w następujących miejscach:

 •   biura podróży,
 •   agencje turystyczne,
 •   ośrodki informacji turystycznej,
 •   organy administracji samorządowej  szczególnie w działach promocji turystyki,
 •   fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe powiązane z branżą turystyczną,
 •   biura organizacji konferencji, kongresów,
 •   branża hotelarska (hotele, pensjonaty, ośrodki sportowo – rekreacyjne).

   Myślący o własnej działalności gospodarczej mogą założyć własne biuro, mogą pracować w charakterze agentów turystycznych.

Zdobywając dodatkowe uprawnienia mogą stać się przewodnikami turystycznymi lub pilotami turystycznymi.

 

 1.        Egzaminy zawodowe i kwalifikacje

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 1.        Egzamin składa się z dwóch części:
 •   części pisemnej – z której należy uzyskać co najmniej 50%, aby zdać tę część egzaminu,
 •   części praktycznej – z której należy uzyskać co najmniej 75%, aby zdać tę część egzaminu.
 1.        Aby uzyskać tytuł :Technik obsługi turystycznej należy spełnić następujące warunki:
 •   Ukończyć szkołę
 •   Zdać egzamin z kwalifikacji: T.13 i T.14.
 1.        Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację składa się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną).
 2.        Na egzamin zdający powinien stawić się na 30 minut przed egzaminem. Musi posiadać dowód tożsamości.
 3.        W danej części egzaminu zdający może korzystać tylko z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
 4.        W przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie została uzyskana wymagana ilość punktów.

Technik obsługi turystycznej w 4 – letnim cyklu kształcenia zdobywa 2 kwalifikacje zawodowe:

K1 – T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – egzamin odbywa się pod koniec trzeciej klasy,

K2 – T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Po zdobyciu kwalifikacji T.13 zdający będzie umiał:

 •   wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 •   korzystać z map geograficznych i innych źródeł informacji,
 •   dobrać usługi turystyczne do potrzeb klienta,
 •   opracować programy imprez turystycznych,
 •   sporządzać programy konferencji, kongresów, targów, giełd turystycznych,
 •   kalkulować koszty usług turystycznych,
 •   obliczać koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe,
 •   ustalać cenę imprez i usług turystycznych,
 •   sporządzać dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych,
 •   dobrać usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych,
 •   zamawiać usługi turystyczne,
 •   prowadzić rezerwację imprez i usług turystycznych, w ty również rezerwacje – on-line,
 •   korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 •   opracować dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych,
 •   stosować metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek,
 •   przestrzegać zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego,
 •   planować i organizować czas wolny klientów,
 •   obsługiwać imprezy turystyczne dla różnych grup klientów,
 •   współpracować z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych,
 •   obsługiwać konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne,
 •   przestrzegać zasad obsługi klientów,
 •   sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych,
 •   gromadzić dokumenty finansowe dotyczące imprez i usług turystycznych.

Po zdobyciu kwalifikacji T.14 zdający będzie umiał:

 •   tworzyć i aktualizować bazę danych informacji turystycznej,
 •   udzielać informacji turystycznej,
 •   określać walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata,
 •   korzystać ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej,
 •   współpracować z uczestnikami rynku turystycznego,
 •   opracowywać materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych,
 •   stosować komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych,
 •   stosować różne formy sprzedaży, płatności,
 •   rejestrować sprzedaż usług i imprez turystycznych,
 •   sporządzać dokumenty potwierdzające płatność , umowy cywilnoprawne,
 •   rozliczyć koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców,
 •   sporządzać rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej,
 •   rozliczyć koszty konferencji, targów i giełd turystycznych,
 •   prowadzić ewidencję księgową imprez i usług turystycznych,
 •   sporządzić dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.

Wiedzę i umiejętności uczniowie zdobywają podczas zajęć z przedmiotów w kształceniu teoretycznym:

 •   Podstawy turystyki,
 •   Podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
 •   Marketing usług turystycznych,
 •   Geografia turystyczna,
 •   Organizacja imprez i usług turystycznych,
 •   Język obcy w turystyce

oraz z przedmiotów w kształceniu praktycznym:

 •   Obsługa turystyczna
 •   Informacja turystyczna
 •   Obsługa informatyczna w turystyce
 •   Praktyki zawodowe (jeden dzień w tygodniu u pracodawcy w klasie drugiej oraz miesięczna praktyka w klasie trzeciej).
 1.        Pracownie i warsztaty szkolne

Kształcenie odbywa się w pracowniach szkolnych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne (pracowania komputerowa).

 1.        Praktyki zawodowe

Kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców, gdzie uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe ( w klasie trzeciej).

W zakresie organizacji i prowadzenia praktyk szkoła stale współpracuje z Libiąskim Centrum kultury oraz Muzeum Auschwitz. Uczniowie także samodzielnie poszukują pracodawców, gdzie mogą praktykę odbyć. Najczęściej wybierają biura podróży powiatu chrzanowskiego  oraz oświęcimskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targi turystyczne Tour Salon 

Wyjazd do Poznania na Targi turystyczne Tour Salon 2011

zamknij