Kierunki kształcenia

TECHNIK LOGISTYK    

To zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy.
Łączy ze sobą różne dziedziny: transport, zaopatrzenie, sztukę negocjacji, marketing, zarządzanie działalnością logistyczną, przewozy Krajowe i międzynarodowe.

Jako technik logistyk możesz pracować w działach:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • logistyki systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów,
 • gospodarki odpadami i recyklingu,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej,
 • transportu wewnętrznego
 • logistyki służb mundurowych (wojsko, policja).

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i łączenie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

Jeśli myślisz o podjęciu pracy na różnych stanowiskach w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Jeśli widzisz siebie jako przedsiębiorcę, sprzedawcę, agenta nieruchomości, kadrowego, finansistę, księgowego, recepcjonistę, sekretarkę - to jest kierunek dla ciebie.

 

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług, jak również wykonywanie typowych prac biurowych.
Zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje, możesz podwyższyć kontynuując naukę w szkołach wyższych na wydziałach: zarządzania, ekonomii, finansów, towaroznawstwa, logistyki.

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma przygotować cię do sprawnego wykonania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Zdobywasz wiedzę ogólnoekonomiczną - uczysz się organizacji i przygotowania takich procesów, jak: zaopatrzenie, magazynowanie, transport, a przede wszystkim sprzedaż produktów (w tym usług). Poznasz różne programy komputerowe potrzebne w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa. Poznasz również prawa rynku - wpływające na zakup i sprzedaż oraz marketing.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Jeśli chcesz być recepcjonistką, przewodnikiem, sprzedawcą w biurze podróży, właścicielem biura podróży, organizatorem wyjazdów turystycznych, kierownikiem wycieczek, pracownikiem izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, chcesz prowadzić gospodarstwo agroturystyczne - ten kierunek jest dla ciebie. Wielu ludzi szuka przygód i chce zwiedzać świat. Obsługa tego typu przedsięwzięć może stać się twoją pracą. Jeśli jesteś kreatywny masz zacięcie do pracy w profilu usługowym lubisz być w centrum uwagi ten profil jest dla ciebie.

 

Jako absolwent tego kierunku możesz być zatrudniany w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Możesz podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Możesz prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.
Zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje możesz podwyższyć poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na wydziałach: zarządzania i rekreacji.

 

Technik obsługi turystycznej, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

TECHNIK MECHANIK

Jeśli chcesz pracować w fabrykach maszyn lub samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego, być monterem, ślusarzem narzędziowym, pracować w stacjach obsługi pojazdów, w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych, może myślisz o prowadzeniu własnego warsztatu naprawy samochodów - ten kierunek jest dla Ciebie.

 

Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących maszyny budowlane, samochody i ciągniki, zakładach obróbki skrawaniem, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, zakładach budowy napędów hydraulicznych, firmach usługowo-naprawczych.

 Zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje możesz podwyższyć poprzez kontynuację nauki na Politechnice na wydziałach: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Inżynierii Lądowej; Inżynierii Środowiska; Mechanicznym oraz w AGH na wydziałach: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Odlewnictwa; Metali Nieżelaznych

 

Technik mechanik może organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, może uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Może zajmować się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

 

Zespół Szkół podpisał umowę o praktyczną naukę zawodu z Fabryką Maszyn i Urządzeń OMAG z Oświęcimia.

TECHNIK ELEKTRONIK

Jeśli chcesz być instalatorem lub serwisantem RTV, sprzedawcą w sklepie RTV, AGD, komputerowym. Być montażysta różnego rodzaju alarmów, sieci komputerowych, anten satelitarnych, urządzeń przeciwpożarowych telekomunikacyjnych, ochrony technicznej, jeśli chcesz pracować w zakładach produkujących lub stosujących urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiacza, konserwatora i kontrolera jakości, to szkoła dla Ciebie. A może wolisz pracować w placówkach badawczo-rozwojowych albo w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

 

Technik elektronik może zajmować się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Organizować pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.
Zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje możesz podwyższyć poprzez kontynuację nauki na politechnice na wydziałach: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej oraz w AGH na wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Fizyki i Informatyki Stosowanej; Matematyki Stosowanej.

 

Jako absolwent możesz podejmować pracę na różnych stanowiskach w elektronicznych zakładach produkcyjnych i naprawczych, serwisach urządzeń elektronicznych, technicznym dozorze nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi, w laboratoriach i szpitalach, w firmach instalujących aparaturę pomiarowo-kontrolną.

 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Jeśli chcesz pracować w kopalniach węgla kamiennego odpowiednie wykształcenie umożliwi ci zdobycie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Obecnie, by móc pracować w kopalni należy ciągle się doszkalać i zdobywać nowe doświadczenia.

 

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, ale również nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
Zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje możesz podwyższyć poprzez kontynuację nauki w AGH na wydziałach: Górnictwa i Geoinżynierii; Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Paliw i Energii

 

Zespół Szkół podpisał umowę patronacką z Zarządem Południowego Koncernu Węglowego. W tym dokumencie PKW S. A zobowiązuje się do:

 • przyjęcia do pracy absolwentów klas patronackich, którzy w cyklu nauczania osiągną średnią ocen co najmniej 3,5,
 • zdadzą egzamin maturalny oraz uzyskają tytuł technika,
 • zapewnienia sześciu najlepszym absolwentom klas patronackich stypendium fundowanego w przypadku kontynuowania nauki na studiach wyższych o kierunku określonym przez Spółkę,
 • fundowania na zakończenie roku szkolnego dla trzech najlepszych uczniów z każdej klasy patronackiej, nagród rzeczowych lub pieniężnych,
 • organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły, a zwłaszcza dla uczniów klas patronackich.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa dziennikarsko - teatralna

Od klasy drugiej możesz wybrać od 2 do 4 rozszerzeń. Dzięki rozszerzonej matematyce, możesz kontynuować naukę na politechnice – wydziały: Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej; Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; w AGH na wszystkich wydziałach i Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Dzięki rozszerzonym lekcjom z języka angielskiego możesz rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne potrzebne w każdej branży
Dzięki rozszerzonej geografii, biologii i wychowaniu fizycznemu możesz podjąć studia w AWF na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziałach Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu, Chemii, Biologii , Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub też na popularnym obecnie kierunku – kosmetologii.
Dzięki rozszerzonej historii, językowi angielskiemu i polskiemu możesz kontynuować naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziałach: Prawa i Administracji, Historycznym, Filologicznym, Polonistyki, Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Możesz uczestniczyć w spotkaniach z podróżnikiem, w warsztatach przyrodniczych, prowadzić badania jakości gleby, powietrza, wody.

 Możesz rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne. Zespól Szkół podpisał porozumienie o współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu. Porozumienie zostało zawarte:

 • By wspomagać cię w poszerzaniu kompetencji językowych
 • Rozwijać twoje zainteresowania poprzez dostęp do najnowszych publikacji w wersji anglojęzycznej
 • By zapoznawać cię ze specyfiką nauki w nauczycielskich kolegiach języków obcych

Formy współpracy

 • Zajęcia edukacyjne dla uczniów prowadzone przez wykładowców
 • Konkursy językowe dla uczniów

 

Masz również możliwość realizowania własnych pasji podczas obowiązkowych - ale wybieranych zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami - zajęć dodatkowych:

 • język i kultura krajów anglojęzycznych
 • klub filmu historycznego
 • zajęcia teatralne
 • prawo na co dzień
 • koło astronomiczne
 • sekcje sportowe (gry zespołowe, klinika urody i zdrowego stylu życia, taniec)

 

zamknij