Projekty unijne

jpeg
344501
doc
342528

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.11.2017 r. do dnia 01.12.2017 r. do godziny 15.00, trwa rekrutacja do projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27. Pod poniższym ogłoszeniem znajdują się regulamin rekrutacji, z którym należy się zapoznać i zaakceptować jego warunki oraz dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów

- za pośrednictwem specjalistka ds. rekrutacji w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król - sala 119

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dostępne są w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 016 726,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 715 053,40 PLN

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 301 672,60 PLN

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ
w Chrzanowie do III kwartału  2020 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

 PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   

· Zostanie utworzony 1 CKZ,

· w ramach CKZ uczniowie obędą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego zawodowego (j. angielski i j. niemiecki); staże; otrzymają wsparcie edukacyjno-zawodowe (wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych) oraz wezmą udział w  wyjazdach zawodoznawczych
na targi edukacyjne i zawodowe. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów na prawo jazdy kat B, kursów wózków widłowych i jezdniowych.

·16 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach poszerzających kompetencje zawodowe. 

 
Projekt skierowany jest do 455 uczniów z terenu województwa małopolskiego kształcących się w obszarach: elektryczno-elektronicznym i mechaniczno–górniczym.

Projekt zakłada:

 • Utworzenie CKZ wraz z wyposażeniem i adaptacją pracowni
 • Kursy przygotowujące do uzyskania certyfikowanych uprawnień zawodowych:
 • SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • SPAWACZA METODĄ MAG, MIG, TIG
 • PRAWA JAZDY KAT. B
 • OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 • OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

     3. Kursy umiejętności zawodowych:

 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 • MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
 • PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH 
 • OPERATOR OBRABIAREK CNC
 • MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • MONTAŻ I OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

      4. Kursy z oprogramowań inżynierskich:

 • OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 • OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 • OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 • OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN

     5. Zajęcia Językowe:

 • J. NIEMIECKI ZAWODOWY
 • J. ANGIELSKI ZAWODOWY

     6. Wakacyjne miesięczne płatne staże u pracodawców
     7. Stypendia dla szczególnie uzdolnionych zawodowo uczniów
     8. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli
     9. Wyjazdy zawodoznawcze
   10. Wyjazdy na targi edukacyjno-zawodowe

 Rekrutację w Zespole Szkół w Libiążu prowadzi pani Agnieszka Król sala 119

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09, www.pcechrzanow.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe uczniów technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej w Turyngii w Niemczech X-XI 2014r.

Commenius 2011- 2013r.

zamknij