Projekty unijne

doc
289792
doc
344064

 OGŁOSZENIE

O NABORZE   NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu

na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz
z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

na Kurs specjalistyczny obsługi programu INWENTOR –stopień I i II

 

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

 • Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
 • Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo będą miały osoby
  z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:

 1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
 2. Załącznik nr 2     Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół
  w Libiążu.

Dokumenty należy składać do 14 maja 2018 r. do godz. 15:00

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

lub można złożyć za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król

Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u koordynatora projektu   oraz  na tablicy ogłoszeń .

 

Nabór na kurs dla nauczycieli

jpeg
344501
doc
342528

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.11.2017 r. do dnia 01.12.2017 r. do godziny 15.00, trwa rekrutacja do projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27. Pod poniższym ogłoszeniem znajdują się regulamin rekrutacji, z którym należy się zapoznać i zaakceptować jego warunki oraz dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów

- za pośrednictwem specjalistka ds. rekrutacji w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król - sala 119

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dostępne są w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym.

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

BENEFICJENT: Powiat Chrzanowski

REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 016 726,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 715 053,40 PLN

WKŁAD WŁASNY POWIATU CHRZANOWSKIEGO: 301 672,60 PLN

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości kształcenia zawodowego głównie w obszarze elektryczno-elektronicznym i w ograniczonym zakresie mechaniczno-górniczym woj. małopolskiego poprzez utworzenie CKZ i poprawę kwalifikacji 16 zatrudnionych tam nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 455 uczniów korzystających z funkcjonalności CKZ
w Chrzanowie do III kwartału  2020 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

 PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:   

· Zostanie utworzony 1 CKZ,

· w ramach CKZ uczniowie obędą kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, umiejętności zawodowych; programów inżynierskich; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka obcego zawodowego (j. angielski i j. niemiecki); staże; otrzymają wsparcie edukacyjno-zawodowe (wypłacane stypendia za osiągnięcia w nauce przedmiotów zawodowych) oraz wezmą udział w  wyjazdach zawodoznawczych
na targi edukacyjne i zawodowe. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów na prawo jazdy kat B, kursów wózków widłowych i jezdniowych.

·16 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w  kursach poszerzających kompetencje zawodowe. 

 
Projekt skierowany jest do 455 uczniów z terenu województwa małopolskiego kształcących się w obszarach: elektryczno-elektronicznym i mechaniczno–górniczym.

Projekt zakłada:

 • Utworzenie CKZ wraz z wyposażeniem i adaptacją pracowni
 • Kursy przygotowujące do uzyskania certyfikowanych uprawnień zawodowych:
 • SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • SPAWACZA METODĄ MAG, MIG, TIG
 • PRAWA JAZDY KAT. B
 • OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 • OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

     3. Kursy umiejętności zawodowych:

 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 • MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
 • PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH 
 • OPERATOR OBRABIAREK CNC
 • MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • MONTAŻ I OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

      4. Kursy z oprogramowań inżynierskich:

 • OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 • OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 • OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 • OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN

     5. Zajęcia Językowe:

 • J. NIEMIECKI ZAWODOWY
 • J. ANGIELSKI ZAWODOWY

     6. Wakacyjne miesięczne płatne staże u pracodawców
     7. Stypendia dla szczególnie uzdolnionych zawodowo uczniów
     8. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli
     9. Wyjazdy zawodoznawcze
   10. Wyjazdy na targi edukacyjno-zawodowe

 Rekrutację w Zespole Szkół w Libiążu prowadzi pani Agnieszka Król sala 119

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09, www.pcechrzanow.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe uczniów technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej w Turyngii w Niemczech X-XI 2014r.

Commenius 2011- 2013r.

zamknij