Egzaminy

Opłaty za egzamin maturalny.

  Na stronie www.oke.krakow.pl ukazały się informacje dotyczące opłaty za egzamin maturalny w 2019 r. wraz z kalkulatorem dla maturzystów , służącym do sprawdzenia czy dany uczeń musi wnieść opłatę za egzamin maturalny.

 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

- absolwentów,którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu ( nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

   Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

  Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystapienia do tego egzaminu.

  Konto będzie podane na stronie OKE w Krakowie 1 stycznia 2019 r.

Opłata za egzamin maturalny w danym roku jest jednorazowa ( nie należy płacić za egzamin w terminie dodatkowym oraz poprawkowym).

   Opłata stanowi dochód budżetu panstwa .w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

 Dowód wniesienia opłaty nalezy dostarczyć do OKE w Krakowie ( osobiscie lub pocztą tradycyjną) od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. Kopie dokumentu należy również przedłożyć w szkole.

  W terminie od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. nalezy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.

  

 

Harmonogram matury próbnej z OPERONEM.

1. Matura próbna z OPERONEM odbędzie się w dniah 20-23 listopada 2018 r.:

- 20 listopada 2018 r. (wtorek) - godz.9.30- egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

- 21 listopada 2018 r. (środa) - godz. 9.30-egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

- 22 listopada 2018r .(czwartek) - godz. 9.30 - egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym (120 minut)

- 23listopada2018r. (piątek) -godz.9.30 - egzamin z przedmiotów dodatkowychna poziomie rozszerzonym (180 minut)

2. W dniach tych do godz. 9.10 lekcje odbywają sięzgodniez planemobowiązującym w danym dniu.

3.Na lekcje 3. (o godz. 9.20) uczniowie wchodzą do sal, w których będą pisać egzamin próbny wg harmonogramu:

20.11.2018r. - aula - kl. 4a i 4c

                       sala 213 - kl.4d

                       sala 202 - kl.4b

21.11.2018r. - aula - kl. 4a i 4c

                     sala 214 - kl. 4d

                     sala 218 - kl.4b

22.11.2018r. - aula - kl. 4a 4c

                      sala 213 - kl.4b

                      sala 214 - kl. 4d

23.11.2018r.

- aula - j. angielski ( M.Jedynak, K. Kadłuczka, A.Wojtas, D.Kajdas, D.Bogacz, R.Szymonik, D.Gucik, P.Knapik, A.Głogowski, W.Kosowski, A.Sapalska, B.Nelec, J.Lech, F.Jeziorski, J.Bąk, K.Ciszewska, D.Gądek, N.Klamka, W.Wierzbowski, K.Figa, D.Dusza, D.Ślusarczyk, B.Ryszka, A.Pająk

sala 120 - geografia - J.Widło, K.Węgrzyn, J.Mazgaj,G.Klimek, N.Szarwak, K.Tochołczenko, K.Rejdych, M.Starzycki, D.Adamczyk, T.Ćwikła,K.Kępka, P.Wierzbic, W.kaniaburka, P.Rejdych

matematyka - K.Szalik, A.Lelito, A.Jachimczyk, K.Martyna, P.Jasiński, P.Szarek, M.Szumyło, A.Bochenek, K.Zemła, J.Piątek

sala 202 -geografia - J.Mieczkowska, A.Stempkowicz, P.Bębenek, K.Kosowska, B.Guguła, K.Toka, M.Szopa, K.Cholewa, Ł.Paliwoda, M.Olszowik, P.Mrozowska, E.Kapcia, J.Lis, K.Siuda, K.Gębala, K.Piwowarski, K.Waligóra, P.Mazurek, M.Zaczyńska, W.Smółka,P.Sucherski, D.dyba, M.Chechelska,, K.Bochenek, A.Rusek.

4. zasady zachowania w czasie egzaminu - uczniowie:

-plecaki i torby składają podtablicą,

- zajmują miejsca w ławkach pojedynczo

- nie wnoszą telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz niekorzystają znich w czasie egzaminu

-po otrzymaniu arkuszy sprawdzają ich kompletność (czy wszystkie strony są zadrukowane ) i kodują je wpisując symbol literowy klasy i numer w dzienniku np. B05 (nie podpisują arkuszy)

- wnoszą tylko przyrządy i pomoce dozwolone przez dyrektora CKE ( na wszystkie egzaminy długopis/ pióro z czarnym tuszem/atramentam, dodatkowo na matematyke linijke, kalkulator prosty i cyrkiel, na geografię linijke , kalkulator prosty i lupę, na biologie, fizykę i chemię linijke i kalkulator prosty, na historię lupę , na wos kalkulator prosty)

- nie opuszczają sali bez wyraźniej potrzeby,

- na egzaminie z języka polskiego chcąc skorzystać ze słownika , podnoszą rękę i podchodzą do stolika ze słownikiem po uzyskaniu zgody nauczyciela

- w czasie egzaminu pracują samodzielnie, nie korzystają z niedozwolonych pomocy, nie przeszkadzają innym zdającym - w razie złamania tych zasad uczeń zostaje usunięty z sali i otrzymujenegatywną uwagę z zachowania

- kończąc przcę z arkuszem przedczasem , sygnalizuje to przez podniesienie ręki i po sprawdzeniu przez nauczyciela poprawności kodowania opuszczają salę i udają się do biblioteki szkolnej, aby czekać na pozostałe lekcje

- po upływie czasu trwania egzaminu zamykają arkusze i czekają na ich odbiór przez nauczyciela

5. Po upływie czasu trwania egzaminu uczniowie wracają na lekcję wg planu obowiązującego w danym dniu.

6. w dniach tych uczniowie przychodzą do szkoły w strojach galowych.

Informacja dla maturzystów.

  Na stronie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl w zakładce egzamin maturalny ukazaly się nowe informacje dotyczące matury ( odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, karty wzorów, przykładowe  arkusze egzaminacyjne,podstawy programowe).

  Egzamin zawodowy

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 

  • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnsej i częsci praktycznej
  • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej
  • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje)
  • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną)
  • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości)
  • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów

WYKAZ KWALIFIKACJI W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ KSZTAŁCENIE W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU

 

Technik górnictwa podziemnego:

 

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

Technik mechanik:

 

M.20 Ślusarz

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik ekonomista:

 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Technik elektronik:

 

E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik obsługi turystycznej:

 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik logistyk:

 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

 

 

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

 

Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

Zakończyły się egzaminy zawodowe w klasach III technikum.
Oprócz teoretycznych wiadomości uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami praktycznymi, wykonując zadanie na stanowiskach egzaminacyjnych.
Uczący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego zdawali te egzaminy na sztolni Zakładu Górniczego Janina. Oto list otwarty do Pana Marcina Nastawnego, Dyrektora ds. pracy ZG Janina.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzajacych w Zespole Szkół w Libiążu

zamknij