Egzaminy

Informacja o opłatach za egzamin maturalny.

    Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej , jak i w części pisemnej, jest odpłatny:

1. dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystepują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz

2. dla absolwentów, którzy przystepują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystapili.

Wszyscy absolwenci, którzy zamierzają przystapić do egzaminu w maju 2018 r. i spełniają jeden z powyższych warunków, będą zobowiązani do dokonania opłaty w wysokości 50 zł za kazdy egzamin, w terminie

od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

Nr konta bankowego oraz dodatkowe informacje w tej sprawie będą dostepne na stronie OKE

od 1 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW.

Informacja dla maturzystów.

  Na stronie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl w zakładce egzamin maturalny ukazaly się nowe informacje dotyczące matury ( odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, karty wzorów, przykładowe  arkusze egzaminacyjne,podstawy programowe).

  Egzamin zawodowy

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 

  • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnsej i częsci praktycznej
  • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej
  • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje)
  • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną)
  • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości)
  • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów

WYKAZ KWALIFIKACJI W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ KSZTAŁCENIE W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU

 

Technik górnictwa podziemnego:

 

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

Technik mechanik:

 

M.20 Ślusarz

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik ekonomista:

 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Technik elektronik:

 

E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik obsługi turystycznej:

 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik logistyk:

 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Zakończyły się egzaminy zawodowe w klasach III technikum.
Oprócz teoretycznych wiadomości uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami praktycznymi, wykonując zadanie na stanowiskach egzaminacyjnych.
Uczący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego zdawali te egzaminy na sztolni Zakładu Górniczego Janina. Oto list otwarty do Pana Marcina Nastawnego, Dyrektora ds. pracy ZG Janina.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzajacych w Zespole Szkół w Libiążu

zamknij