Egzaminy

Egzaminy poprawkowe.

Na egzaminy poprawkowe, których harmonogram zamieszczony jest poniżej , należy zgłosić się punktualnie. 

Obowiązuje strój odświętny.

Informacja dla maturzystów.

  Na stronie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl w zakładce egzamin maturalny ukazaly się nowe informacje dotyczące matury ( odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, karty wzorów, przykładowe  arkusze egzaminacyjne,podstawy programowe).

  Egzamin zawodowy

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 

  • egzamin składa sie z dwóch części : części pisemnsej i częsci praktycznej
  • aby zdać egzamin z danej kwalifikacji należu uzyskać co najmniej 50% z częsi pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej
  • aby uzyskać tytuł technika należy spełnić następujące warunki: ukończyć szkołę, zdać egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie ( 2 lub 3 kwalifikacje)
  • aby przystąpić do egzaminu należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (deklarację skałada się co najmniej 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną)
  • na egzamin uczeń powienien stawić się na 30 minut przed egzaminem ( z dowodem tożsamości)
  • w danej części egzaminu uczeń może korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE
  • w przypadku nie zdania części egzaminu poprawia się tylko część, za którą nie uzyskał wymaganej ilości punktów

WYKAZ KWALIFIKACJI W KTÓRYCH ODBYWA SIĘ KSZTAŁCENIE W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU

 

Technik górnictwa podziemnego:

 

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

Technik mechanik:

 

M.20 Ślusarz

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik ekonomista:

 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Technik elektronik:

 

E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik obsługi turystycznej:

 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik logistyk:

 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

 

 

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

 

Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

Zakończyły się egzaminy zawodowe w klasach III technikum.
Oprócz teoretycznych wiadomości uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami praktycznymi, wykonując zadanie na stanowiskach egzaminacyjnych.
Uczący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego zdawali te egzaminy na sztolni Zakładu Górniczego Janina. Oto list otwarty do Pana Marcina Nastawnego, Dyrektora ds. pracy ZG Janina.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzajacych w Zespole Szkół w Libiążu

zamknij